Thorstav s.r.o.

Stavba rodinného domu - svojpomocne, postup krok za krokom
Sekcia stavba rodinného domu - svojpomocne je celá venovaná stavbe rodinného domu krok za krokom od kúpy pozemku až po kolaudáciu. Dom realizujem svojpomocne ja osobne a fotky plus rady sem budem postupne pridávať. Dom som začal stavať na jar 2016 a všetko čo postupne spravím sem budem pridávať ako fotonávod. Ešte pred kúpou stavebného pozemku.Ja som kúpil pozemok na jar 2014 a po vybavení stavebného povolenia som hneď začal stavať. Preto sem budem postupne pridávať moje skúsenosti nielen so samotnou stavbou, ale aj so samotným stavebným konaním a veci s tým súvisiace.

Ak ste si vyhliadli a našli pozemok kde by ste chceli stavať dom, je nutné si o pozemku zistiť aspoň základné veci. Pred kúpou pozemku:
 1. Zájdite na mestský/obecný úrad a vyžiadajte si takzvanú "stavebnú informáciu". Nech vám dotyčný úrad vystaví písomne informaciu o tom či sa na danej parcele može stavať. Žiadosť sa podáva písomne(ale aj mailom), štandardná žiadosť s vašou adresou a jednou vetou napísať, že žiadate o stavebnú informáciu k parcele číslo xyz. Nič zložité. Ja som to poslal mailom a odpovedali mi písomne.
 2. Vjazd na pozemok. Pokiaľ chcete na parcele stavať, musí tam byť oficiálne zriadený vjazd na pozemok. Pokiaľ máte pozemok v intraviláne, pravdepodobne bude cesta z ktorej budete odbáčať na vašu parcelu patriť mestu a v takomto prípade povolenie na vjazd udelí mesto (obecný úrad). Pokiaľ ste v extraviláne, poprípade v intravilane ale vlastník cesty je štát respektíve regionálna správa ciest ako v mojom prípade, tak povolenie na vjazd udeľuje obvodný úrad (policajti). V mojom prípade je to cesta tretej triedy v obci takže odbáčanie z takejto cesty kde je max. rýchlosť 50km/h "nie je problém". Tie úvodzovky preto, lebo stavebné povolenie so všetkými vyjadrovačkami nám trvalo vybaviť 3 mesiace ale povolenie na vjazd nám trvalo vybaviť 6 mesiacov. Boli k tomu potrebné ďalšie projekty, projekt mostíka, projekt dopravného značenia atd... takže s policatmi to bola naozaj tragédia. Samozrejme stavebné povolenie vám stavebný úrad neudelí, pokiaľ nemáte povolený vjazd. Ak je parcela za tabuľov obce to znamená že vjazd by sa realizoval z cesty kde je max. povolená rýchlosť 90km/h tak vám vjazd z takejto cesty nepovolia a stavebné konanie sa vám značne predĺži. V takomto prípade budete musieť vypracovať nový uzemný plán obce a snažiť sa aby mesto posunulo tabuľu obce až za váš pozemok aby ste mali pred pacelou cestu s max. rýchlosťou 50km/h, alebo na vlastné náklady vybudovať križovatku kde by sa najprv odbočilo z cesty kde je 90km/h na vami vybudovanú cestu kde je 50siatka následne z nej vybaviť povolenie na vjazd. Všetko sa to dá pred kúpov pozemku overiť a informovať sa na jednotlivých úradoch.
 3. Nezabúdajte že vo vačšine prípadov nekúpite stavebný pozemok ani ak je v obci ale kúpite, trvalo trávnatý porast, záhrady alebo ornú pôdu. Preto musíte pozemok ešte vyňať z pôdneho fondu, čo pre stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2 nie je žiadny problém. Je potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. K žiadosti treba doložiť výpis z listu vlastníctva (overený, nie starší ako 3 mesiace), kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú), vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii. Poplatok za žiadosť je 3€. oni vám len dajú potvrdenie že sa tam môže stavať a po kolaudácii tam znova prídete a pozemok sa vyjmä z pôdneho fondu podľa plochy zastavanej plochy. Ak máte parcelu mimo územného plánu obce podmienky sú odlišné. Podrobné informácie ohľadom vynímania pôdy najdete v zbierke zákonov č.220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Informácie ohľadom územného plánu obce nájdete buď na obecnom/mestskom(stavebnom úrade) úrade, tieto informácie bývajú dostupné aj na stránke mesta.
 4. Ešte si zistite, aké inžinierske siete sú v dosahu vašej parcely aby vedel projektant naprojektovať vykurovanie domu, odpad, žumpa, čistička alebo kanalizácia, obecný vodovod, studňa atď...
 5. Na kataster portáli si pozrite aj list vlastnictva majiteľa parcely. Sú tam uvedené ťarchy, vecné bremená, počet vlastníkov, výmera, typ pozemku atď... Nezľaknite sa ak má parcela nejaké vecné bremeno. Ak ide napríklad cez parcelu plynovod alebo optický kábel majú svoje ochranné pásma ako ďaleko sa môže od nich stavať a projektant osadí dom na parcelu tak aby ste stavať mohli. Niektoré vecné bremená sú aj pozitívne. Na mojom pozemku je elektrický stĺp, takže som elektrickú prípojku zriadil ešte pred vydaním stavebného povolenia za "víkend". Na elektrickú prípojku nemusíte mať stavebné povolenie.


 Kúpa pozemku pre stavbu rodinného domu.Ak ste s schopný podstúpiť a splniť podmienky na výstavbu rodinného domu (RD) je čas pristúpiť ku samotnej kúpe pozemku. Kúpa pozemku je v podstate jednoduchšia ako kúpa auta. Stačí len spraviť zmluvu dobre si ju prečítať, podpísať a vyplatiť. Rozhodne k tomu nepotrebujete realitnú kanceláriu a ani právnika. Podpisy samozrejme treba úradne overiť. Platbu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi, budem stručný aby som vás zbytočne nezaťažoval, ale každý spôsob má nejaké výhody ale aj nevýhody a je na vás aké riziko ste ochotný podstúpiť. Tak len v stručnosti:
 1. Prvý spôsob je platba pomocou notárskej úschovy. Notár uschová vo svojej kancelárii peniaze a keď mu doručite list vlastníctva už s vašim menom tak peniaze vyplatí predávajúcemu. Nevýhoda je že je to pomerne drahé.
 2. Druhý spôsob je platba pomocou prevodu peňazí na účet realitnej kancelárie a keď sa pozemok prevedie na vás to znamená že na liste vlastníctva (LV) bude vaše meno realitka pošle peniaze na účet predávajúceho. Veľkou nevýhodou je že ak sa v tom čase dostane realitka (obyčajná sročka) do krachu alebo konkurzu, tak svoje peniaze už pravdepodobne neuvidíte. Takéto prípady sa na Slovensku už stali. V tom lepšom prípade exekútor zablokuje účty realitky a vy po dlhej súdnej ceste dostanete peniaze späť. V tom horšom a pravdepodobnejšom prípade už peniaze neuvidíte.
 3. Spôsobov je viacero ale ja som zvolil platbu pomocou vinkulácie peňazí v banke na účte. Postup je jednoduchý. Vo vašej banke kde máte účet vložíte požadovaný počet prostriedkov a dáte zavinkulovať potrebný počet peňazí. V praxi to vyzerá tak, že spravíte zmluvu s bankou že vám zavinkuluje peniaze v prospech predávajúceho (peniaze z vášho účtu zmiznú), zmluvu pošlete predávajúcemu, ktorý dá vklad na katastrálny úrad požiadavku na zmenu majiteľa. Predloží katastru kúpnopredajnú zmluvu na základe ktorej kataster zmení vlastníka parcely. Kataster má 30 dní (za poplatok aj menej) na preštudovanie zmluvy a ak sa nenájde v zmluve žiadna chyba kataster zmení vlastníka na vás. LV doručí predávajúci alebo aj vy do banky a banky uvolní zavinkulované peniaze v prospech predávajúceho. Ak sa meno v LV nezmení, peniaze sa po čase stanovenom v zmluve vrátia naspäť na váš účet. Takýto spôsob stojí v banke okolo 50eur. Záleží od banky.


 Stavebné povolenie.Pokiaľ ste úspešne kúpili vysnívané miesto na bývanie, tak vám blahoželám ku kúpe fyzických a psychyckých problemov ;-D. Pri vybavovaní stavebného povolenia najprv tie psychycké a pri samotnej stavbe zase tie fyzické a pri kolaudácii zase tie psychycke atď... Ale nebojte sa všetko to zvládnete tak ako to zvládli všedci pred nami.
 1. K stavebnému povoleniu budete potrebovať vyjadrenia prevádzkovateľov inžinierskych sietí. Každý prevádzkovateľ má na to zriadené osobitné oddelenie alebo niektorí ako telekomunikačný operátori elektronickú aplikáciu. Ja som musel vybavovať aj vyjadrenie z leteckého úradu v Bratislave, kde som len poslal mail o vyjadrenie k stavbe RD a projekt som im zaslal poštou a do dvoch týždňov mi odpovedali. Telekomunikačný operátor mal na to elektronickú aplikáciu takže som mal vyjadrenie hneď po vyplnení elektronického formulára. Životné prostredie, vodárne, plynárne a elektrárne tiež nebol žiadny problém všetko to manželka obehala za pár dní a za 30 dní sme už mali všetky potrebné vyjadrenia. Najhoršie je asi to že za každé vyjadrenie sa platia poplatky a niekde aj celkom veľké. Dlho sme čakali len na vyjadrenie policajtov k vjazdu na parcelu. Bolo tam treba dodatočne dorobiť projekt dopravného značenia v čase výstavby. Projekt ma 3 strany 6 dopravných značiek kde a ako majú byť postavené a celé to stálo asi 100e.

 2. Čo všetko budete potrebovať k žiadosti o stavebné povolenie vám dajú na stavebnom úrade, pretože každá obec môže mať rôzne obmedzenia. Dokonca aj mestský architekt vám dá podmienky čo a ako sa môže v danej lokalite stavať. Tiež som chcel stavať moderný dom s atikovou strechou ale vďaka mestskému architektovi sme mohli stavať len prízemný dom s podkrovým. Štandardne k stavebnému povoleniu budete potrebovať:
  1. kompletná projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach. Po vydaní stavebného povolenia 1 vyhotovenie ostáva na stavebnom úrade a jedno vám opečiatkované vrátia.
  2. osadenia stavby so zakreslením a okótovaním objektu projektantom (tento výkres býva súčasťou projektu stavby),
  3. pri realizácii stavby svojpomocne, názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou oprávnenia,
  4. ak sa stavba bude realizovať dodávateľsky, názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti,
  5. list vlastníctva,
  6. právoplatné územné rozhodnutie,
  7. vyhlásenie stavebného dozoru alebo oprávnenie firmy (dodávateľa stavby) na vykonávanie stavebnej činnosti,
  8. vyjadrenia ďalších inštitúcií na základe konkrétnych požiadaviek stavebného úradu.
  9. Pokiaľ plánujete stavať na pozemku, ktorý je klasifikovaný ako orná pôda, budete k stavebnému povoleniu navyše potrebovať súhlas s vyňatím ornej pôdy z pôdneho fondu. Samotné vyňatie sa uskutoční až po kolaudácii, ale súhlas potrebujete už k žiadosti o stavebné povolenie. K súhlasu budete potrebovať umiestnenie stavby na parcele kde bude vyznačené ktorá časť parcely sa má vyňať.

 3. Po podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku má stavebný úrad 30 dní na to, aby vydal rozhodnutie.
 4. Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Pravdepodobne sa už nič nestane, pretože každá zúčastnená strana už vám už vyjadrenie (ktoré ste pripojili k žiadosti) dala.


Počas vybavovania stavebného povolenia bolo treba pozemok vyčistiť, pokosiť a vypíliť čo bolo nutné. Preto som postavil plechovú stavebnú búdu o rozmeroch 3x5 metrov z pozinkovaného plechu, aby bolo kde odkladať náradie, sekery, lopaty, benzín atd... a postavil som aj prístrešok o rozmeroch 4x4 aby bolo kde jesť, piť a oddychovať nielen cez brigádu.

stavebna buda altanok, prístrešok Príprava pred stavbou rodinného domu.Tak pokiaľ ste sa dostali až sem tak vám blahoželám, že ste úspešne zvládli nepríjemnú birokratuckú tortúru. Teraz začína pre chlapov to lepšie obdobie aj keď fyzicky náročnejšie. Pred začatím samotnej stavby je vhodné zriadiť elektrickú prípojku, pretože bez elektrickej energie sa veľmi ťažko stavia.

Zriadenie elektrickej prípojky.

Zriadenie elektrickej prípojky spočíva v tom, že vyplníte v zákazníckom centre žiadosť o zriadenie elektrickej prípojky, dáte im projekt prípojky (je v projektovej dokumentácii stavby) a zaplatíte poplatok. Pre 25 ampérový istič som platil 215eur. Keď dostanete súhlas na zriadenie prípojky a dodržaní podmienok náchádzajúcich sa v tomto vyjadrení môžete začať.
 1. Vykopete ryhu podľa projektu. V mojom prípade som vykopal ryhu od ele. stĺpa po skrinku elektromerové rozvádzača, ktorá musí byť umiestnená na hranici pozemku (v plote). Skrinku ele. rozvádzača kúpite v obchode s elektroištalačným materiálom. Máte na výber plechové alebo sklolaminátové. Certifikát ku skrinke budete musieť s revíznou správou poslať do distribučnej společnosti v mojom prípade SSE, aby vás mohli pripojiť. Pred skrinkou musí byť 60cm voľného priestoru a elektromer musi byť 80cm nad zemou. Podmienky budete mať vo vyjadrení a stačí sa riadiť nimi. Ryhu som vykopal 80cm hlbokú do ktorej som dal kábel podľa projektu 4x16 AYKY a pod kábel som dal uzemňovaciu pásovinu - 30/4mm - Fe/Zn od stĺpu až do skrinky elektromerového rozvádzača ER. Na stĺp plechovými páskami upevnil 3m dlhú oceľovú chráničku od spodku ryhy až 2m vysoko na stĺp a do nej som vtiahol požadovaný kábel. Tento kábel som nechal volne visieť (elektrikári ho potom zapojili do skrinky na stĺpe, kde sú nožové poistky). Nasledujúce obrázky zobrazujú skrinku ER ako aj elektrický stĺp.

 2. elektromerovy rozvadzac elektromerovy rozvadzac elektromerovy rozvadzac elektromerovy rozvadzac
 3. Samotné zapojenie zvládnete aj sami a revízny technik vám zapojenie aj tak prekontroluje. Skrinku ktorú som kúpil bola vyrobená v Rimavskej Sobote a dostal som k nej aj schému zapojenia ER, takže zapojenie bolo bezproblémové.
 4. Do ER som vykopal ešte jednu ryhu kde išiel kábel 4x10 CYKY ktorý pôjde do domu ale zatial je potiahnutý len do stavebnej búdy k rozvodnicovej ističovej skrini, kde mám 2 zásuvky na 230V 16A ističe a dve 400V zásuvky jedna 32A a druhá 16A ale ističe som dal 16A na každú zásuvku.
 5. Rozvodnica
 6. Do SSE som doručil revíznu správu a certifikát od skrynky a SSE má asi 2 týždne kým vás zapoja od uzatvorenia zmluvy, ale v mojom prípade to trvalo asi 1 deň, pretože keď som prišiel o 2 dni na pozemok už som elektriku mal. Do vykopanej ryhy od ER k domu som pridal podľa projektu ešte jeden kábel 3x2,5 cyky na spínanie relé nočného prúdu ale to len ak máte alebo v budúcnosti budete mať dvotarif.


Vyznačenie domu a skrývka ornice.

Keď už som mal stavebné povolenie, ale ešte nebolo právoplatné, pretože právoplatnosť nadobudne až o 15 dní, rozhodol som sa vyznačiť kde bude stáť na parcele dom a vyvápniť plochu kde sa bude sťahovať ornica. Podľa podmienok v stavebnom povolení musí dom na parcelu vymerať geodét, ktorý si samozrejme zobere 200eur, ale k kukolaudácii to bude potrebné. Geodét musí zamerať dom pred začatím výkopových prác aj keď už bude stavba hotová. Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazené zameranie domu a plocha, kde sa bude vykonávať skrývka ornice. Môj dom má rozmery pôdorysu 13,25x8 a výška 7,6m.
skryvka ornice skryvka ornice

Ornicu som stiahol na väčšej ploche ako bude stáť samotný dom o pol metra na každú stranu.
skryvka ornice skryvka ornice

Keď bola ornica stiahnutá, bolo nutné zavolať geodéta aby kolíkmi vyznačil rohy domu s presnosťou 2,5cm. Keďže sa pri výkopových prácach kolíky vykopú, je nutné rohy domu vyznačiť lavičkami:
geodet rohy domu lavicky rohy domu

Ešte pred začatím stavby.

Ak ešte čakáte na stavebné povolenie, môžete a dokonca je vhodné aby ste ešte zabezpečili nejaké veci.
 1. Navoziť čo najčistejšie a najpevnejšie skaly do základových pásov.
 2. skaly do zakladov

 3. Dať si narezať a doviesť dosky na debnenie. Ja som si dal na píle narezať 2m3 dosiek na debnenie dlhé 4 až 6m.
 4. Postaviť stavebnú búdu, kde budete skladovať náradie potrebné na stavbe. Ja som kúpil plechovú garáž o rozmeroch 3x5m za 350e vrátane dovozu. Plocha búdy je dostačujúca a cena tiež, keďže na inzeráty predávajú rozbité unimobunky alebo plechové prívesy za 200e a ešte to musíte nejako doviezť na pozemok.
 5. stavebna buda

  Nákup potrebného náradia.

 6. Ak budete stavať svojpomocne tak bez vlastnej miešačky, rozbrusovačky, lopát, krompáčov, vodováh a množstva ďalších nástrojov to nepôjde. Výborný nástroj, ktorý sa mi osvedčil pri debnení (šálovaní) je dokrúcačka. Práca so samoreznými vrutmi sa šalung veľmi ľahko stavia aj rozoberá a vruty môžete používať opakovane aj keď sú drahšie ako klince ale klince sa pri rozoberaní debnenia pokryvia, ale vruty pekne dokrúcačkou povyberáte a použijete znova.
 7. Ak budete stavať na mieste kde ešte nie je elektrina, je dobré zohnať si elektrocentrálu, ktorá sa výborne hodí aj k čerpadlu keď budete nútení niekde do potoka chodiť na vodu na betónovanie.
 8. Elektrická reťazová pilá je na rezanie debniacich dosiek výborná pomoc. Dobre mi poslúžila aj priamočiara píla, kde bolo treba vyrezať nejaký oblúk.
 9. Búracie kladivo s pneumatickým príklepom s energiou okolo 4J a vrtáky do betónu. S týmto kladivom sa daleko lepšie vŕta a šetrí vrtáky lebo príklepová vŕtačka má slabý príklep a vysoké otáčky čo vám zahreje vrták, stane sa mäkkým a vrták sa zatupí. Búracie kladivo sa výborne hodí aj keď budete kopať základy tak sa s ním dajú celkom šikovne vyberať z udusanej hliny skaly.
 10. Meracie náradie. Vodováhy, meracie pásmo, olovnice, zvinovacie metre, ceruzky, dobrá vec je aj nivelačný prístroj ale kupovať je to pomerne drahé.
 11. Viazací drôt, kliešte, ohýbačka roxorov na strmienka do vencov, niekedy je šikovnejšie armatúru zvárať ako viazať takže aj zváračka je pomoc, fúriky a množstvo ďalšieho náradia. Závisí od typu stavy, jej lokality a druhu roboty ktorú budete aktuálne vykonávať.
 12. Výborná pomôcka je vysokotlaký čistič (vapka) ktorý sa hodí na umývanie skál do základov, umývanie náradia, miešačku od betónu, lopát, kelní od betónu a blata atď... Zdá sa to ako maličkosť, ale po celodennom betónovaní keď všedci už oddychujú alebo idú domov vy musíte ešte hodinu umývať náradie od betónu a wapkou to ide veľmi dobre a rýchlo.
 13. Jasné že bez lopaty alebo rozbrusovačky si na stavbe nepočnete, ale prvesntvo v užitočnosti náradia a šetrenia peňazí sa mi najviac vyplatil prívesný vozík. Doviesť štrk, skaly do základov, cement, drevo, dosky, miešačku a mnoho ďalších vecí je prívesný vozík za auto nesmiernou pomocou. Nový vozík stojí okolo 500eur ale táto investícia sa vám vráti v prvých týždňoch stavby ak si spočítate že by ste na každé prkoniny volali a platili nákl. auto (1e/km) alebo neustále obťažovať suseda/kamaráta. S vlastným vozíkom sa dvakrát otočíte a doveziete paletu cementu, 1,5 tony štrku, lešenie, stavebné šálovacie stojky a množstvo iných vecí.
Vyznačenie základov a výkopové práce.Ak už stavebné povolenie konečne nadobudlo právoplatnosť, pusťme sa do stavby domu. Prvým krokom bude vymerať a vyvápniť základy domu podľa projektu. Rohy domu vyznačil geodét takže to máme oveľa jednoduchšie. Čiary som posunul o 10cm do každej strany, aby bola nejaká rezerva premurovanie, lebo bágristi to vykopú všelijako potom zistíte, že tehly treba ukladať na nejakej strane do "vzduchu". 10cm rezerva sa nakoniec ukázala ako rozumná, lebo aj geodét meria s "len" presnosťou 5cm. Na vyznačenie základov vám bude stačiť vrecko vápna, šnúra a vangľa.

vyznačenie zakladov vápnom vyznačenie zakladov vápnom

Po takto vyznačených základoch sa môžete dať do kopania. Ja som začal kopať pomocou stroja, ale po rôznych problémoch vrátane zbytočne širokej a nepresnej ryhy som celé základy, vrátane pivnice kopal ručne.

kopanie zakladov kopanie zakladov

V miestach, kde bude pivnica som vykopal základy hlboké cez 2m a široké 680mm podľa projektu.

kopanie zakladov kopanie zakladov

Vykopanú ryhu kde sa budú murovať DT tvárnice sme vyrovnali strkom podľa nivelačného prístroja.

kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov

V tejto hlbokej ryhe sme z 20cm širokých betónovych debniacich tvárnic vymurovali z vnútra pivnice stenu a zaliali betónom. Najprv bolo nutné zamerať rohy pivnice. Na to sme využili už stojace lavičky, medzi ktoré sme natiahli šnúru a znej sme olovnicou zamerali rohy pivnice.

kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov

Po podsypaní a udusaní štrku sme na rohy osadili DTčka natiahli šnúru a položili prvý rad DTčiek. V ryhe bolo málo miesta zle sa to robilo ale stálo to za to. Pivnica má v súčastnosti rovné steny.

kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov

Po "nekonoečnom" kladení prvého radu sme už začali ďaleko rýchlejšie klásť ďalšie rady, roxory a zalievali betónom.

kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov

Stenu som vymuroval do výšky 150cm od spodku pivnice. Z obrázkov je jasne vidieť aká to bola robota a hlavne v akých stiesnených podmienkach.

Zalievanie DTčiek Zalievanie DTčiek Zalievanie DTčiek Zalievanie DTčiek

Po zatvrdnutí betónu už prišiel na rad domiešavač a vonkajšok tehál sa zalial transportbetónom. To už bola tá ľahšia robota. Nopovú fóliu som tam dával ani nie ako izoláciu, keďže nebude mať odvetranie, ale táto fólia pri betónovaní zabranuje rýchlemu vsiaknutiu vody z betónu do pôdy a betón schne pomalšie a nevznikajú v ňom praskliny.

murovanie pivnice murovanie pivnice murovanie pivnice murovanie pivnice

Pivnica bola zabetónovaná a postúpili sme o trošku vyššie a bolo načase zašálovať (zadebniť) potrebné diery a zaliať betónom ďalšiu časť základov. Základy som zalieval na 2x najprv v okolí pivnice a potom na zbytku (väčšine) domu. Časti kde sa bude spájať zakládový betón som zadebnil do "šikma". Stálo to viac času ale statik povedal aby som spoj základu riešil takto.

kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov

Na dno základovej ryhy som ubil skaly a 10cm nad zem som dal po obvode celého domu uzemňovaciu pásovinu a na protiľahlých rohoch domu som ju vyviedol nad zem a zvyšok som odrezal. Neskôr na fotkách to bude vidieť lepšie.

kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov kopanie zakladov

Nopová fólia sa do betónu neprilepí, a dá sa v prípade potreby pekne oddeliť od betónu. Toto som využil pri spájaní petónu, kde som na tú šikminu z dosiek kde bude betón zaliaty do šikma som dal nop. fóliu a po zaliatí som ju strhol a betón bol čistučký a mal v sebe diery do ktorých sa zalial neskôr betón a spoj tak bude pevnejší. Nopovú fóliu som dával aj dookola základovej špáry z dôvodu aby sa zem nesypala do špáry alebo už na zaliaty betón a betón tak ostával čistý, nop. fólia je na tento účel výborná pre jej cenu a hmotnosť takže sa s ňou výborne pracuje. Pri zalievaní základov nezabudnite na priechodky, kde neskôr pojde cez betón voda, odpad, elektrika atď... Ja som to riešil zo zbytkov odpadových rúr. Ja som nechal priechodky na vodu k vodovodu, na vodu do studne, na kábel do studne k čerpadlu odpadovú rúru DN100 alebo DN125cm. Odpady som neskôr spravil dva. Jeden na záchody ktorý pôjde do žumpy a druhý odpad z vaní a sprchovacieho kúta do vsakovacej jamy. Tieto prechodky som dal DN160 lebo odpadové rúru podľa projektu sú DN125. Ak by bola veľká diera cez ktorú by sa mohol dostať betón do priechodky tak ju vystriekajte OU penov, ktorá sa dá pekne odstrániť. Na elektrinu som nechal priechodky na hlavnú prípojku do domu 7,5cm a do garáže tiež 7,5cm. Priechodky na vodu som dal do hĺbky cca 1m, na odpad 50cm aby vám vyšiel dostatočný spád do žumpy alebo kanalizácie, nižšie to nedávajte aby ste nezistili že žumpu bude treba zakopať 4m pod zem alebo budete mať malý spád do kanalizácie alebo žiadny. Radšej odpad nechajte vyššie ako nižšie, odpad vám aj tak nezamrzne. Priechodky na elektrinu som nechal v hĺbke 50 až 80cm.

zemniaca pasovina prechodky na odpad prechodky na elektrinu prechodky na vodu

No a konečne sme sa dostali k zalievaniu základovej špáry. Tyždeň vám trvá kým to zadebníte, spravíte prechodky, uzemňovaciu pásovinu, skaly, vyznačíte výšku pre chlapov aby vedeli ako majú zrovnávať betón a potom to za hodinku zalejete. Výšky som vyznačoval klincom a okolie som strekol krikľavým sprejom žltozeleným pre lepšiu viditeľnosť. Ešte bolo treba narezať stavebnú oceľ na previazanie základového betónu so strateným debnením (s DTčkami a platňou).

roxory stavebna ocel domiesavac zalievanie z=akladovej spary

Betón sa zalial asi 40cm pod úroveň zeme a zvyšok sa domuruje DTčkami.

zalievanie zakladovej spary domiesavac transportbeton transportbeton

Vykopanie základovej špáry pod domom mimo pivnice. Ručne kopané základy sú presnejšie a získate pri ich kopaní silu na ďalšiu stavbu domu.

zalievanie zakladovej spary domiesavac transportbeton transportbeton

Priečky pod domom nemusia už byť také hlboké ani široké ako obvodové. Priečky sme vykopali do hĺbky 80cm presne podľa projektu a 50cm do šírky. PRI KOPANÍ ZÁKLADOV NEZABUDNITE VYKOPAŤ AJ ZÁKLADOVÚ ŠPÁRU POD KOMÍNOM. Mne stačilo na určitom mieste len o 20cm rozšíriť priečkovú špáru.

zalievanie zakladovej spary domiesavac transportbeton transportbeton

Do vykopanej základovej špáry je vhodné utĺcť očistené kamene, ktoré zvýšia pevnosť betónu a betón je menej nasiakavejší. Skaly vsakujú vodu ďaleko menej ako cementový tmel preto sú vhodné aj na spodok betónu. Samozrejme záleží o aký druh kameňa ide. Samozrejme dávajte tam len tvrdé skaly žiadne pieskovce a do priečkových špár som dal aj starý betón ktorého sa ludia potrebovali zbaviť. Samozrejme aj starý betón musí byť tvrdý a čistý, nie že sa vám bude rozpadať v ruke. Moja žena čistila skaly aj kusy betónu drôtenou kefou aby na skalach nebola zemina nedajbože mach alebo listy. Výborná pomoc na čistenie je vapka (vysokotlaký čistič) ten odporúčam zakúpiť hodí sa vám aj neskôr na umývanie lopát a náradia, miešačku od betónu a blata. Prvý obrázok zobrazuje kde bude spojený základový betón. roxory sú na spevnenie spoja, zemniaca pásovina je už zaliata v betóne a bude sa spájať s pásovinou pod druhou polkou domu. Tu vidieť ako nopova fólia dobre poslúžiala na zdrsnenie betónu na spoji a hlavne zachovala čistotu betónu na spoji. Spoj je zaliaty do šikma nie na tupo.

spajanie zakladov uzemnovacia pasovina skaly, kamene, zaklady skaly, kamene, zaklady

Na nasledovných obrázkoch je vidieť vyvedenie zemniacej pásoviny na rohu domu jej vedenie v základovej špáre, keďže podľa projektu má byť 20cm v betóne a celkovo už pripravenú základovú špáru na betónovanie.

uzemnovacia pasovina v zakladoch uzemnovacia pasovina skaly, kamene, zaklady, uzemnovacia pasovina skaly, kamene, zaklady, uzemnovacia pasovina

Nasledujúce obrázky už ukazujú samotné zalievanie základovej špáry. Celkové množstvo betónu do základovej špáry pod celý dom išlo približne 30m3. DOBRÁ RADA NAD ZLATO: Pri vyšších triedach tvrdosti betónu, betón rýchlejšie tvrdne a tým praská a treba ho polievať zvlášť ak je ešte cez leto sucho a teplo. Preto je nutné poliať betón hneď (hodinku) po zalievaní ako odídu chlapi zo stavby. Pretože ak ho prídete poliať ráno už nájdete betón popraskaný!!! Lenže čerství betón sa polieva veľmi ťažko tak aby ste ho nevymyli. Pre tento účel mi opäť výborne poslúžila vapka kde som striekal vapkou nad betón a jemné kvapky dopadali na beton ako rozprašovač a betón sa výborne zvlhčoval. Na betóne nebola jediná trhlinka. Betón aby mal svoju tvrdosť nesmiete priveľmi riediť vodou!!!

zalievanie zakladov betonpumpa zalievanie zakladov, pumik skaly, kamene, zaklady skaly, kamene, zaklady

zalievanie zakladov Transportbeton MRA spojenie zakladov zaliate zaklady

Stratené debnenie.Po zatvrdnutí betónu cca piatich dňoch som začal klásť prvý rad DTčiek 40x25x50cm a zalievať betónom. Treba si nivelákom najsť najvyššie miesto na základoch a od najbližšieho rohu začať murovať s takou vrstvou malty aby ste v najvyššom mieste mali aspoň 1cm hrubú maltu pod tvárnicou aby ste nemuseli z betónu sekať. Rohy domu vyznačíte pomocou olovnice a šnúr natiahnutých medzi lavičkami. Na murovaciu maltu som použil riečny štrk frakcie 0-4 a v pomore 1:3 s cementom. Na priečky stačia tvárnice šírky 25cm. Nezabudenite v tejto časti murovania nechať prechodky nielen na obvodových múroch na odpad či elektriku (vodu nie tá už musí byť zakopaná nižšie) ale aj na priečky kade budú prechádzať odpadové rúry z iných častí domov tak aby mali správny spád ako aj prechodky na elektriku. To si pripomenieme ešte o trochu neskôr. Samozrejme pred každým betónovaním musí stavebný dozor prevziať armatúru a urobiť zápis do stavebného deníka. V tomto prípade prevzal základovú špáru a dal zápis, že je pripravená na betónovanie. Nasledjúce obrázky zobrazujú prítomnosť stavebného dozoru na stavbe ;-D

stavebny dozor stavebny dozor stratene debnenie zakladov murovanie DTčiek

No a ako hovorí klasik, problémy nikdy nechodia po jednom a tento rok bol naozaj daždivý tak aj nám v tejto fáze prišla obrovská búrka, ktorá nám blatom zatopila akurát položené prázdne tvárnice do malty a v každej tvárnici bola niekoľko centimetrová vrstva blata. Týždeň sme strávili umývaním a vyberaním blata z tvárnic vapkou a špongiou a hneď po umytí sa okamžite tvárnica zalievala betónom aby sa už do nej blato nedostalo. 2 hodinová búrka spôsobila týždeň roboty navyše.

murovanie DTčiek stratene debnenie stratene debnenie zakladov prechodky, zaklady

Do tejto fázy som neorganizoval žiadnu brigádu a všetko sme spravili viac menej sami, ja otec a manželka. Ak nepočítam zavolanie kamaratov na dve hodinky aby pomohli pri zalievaní základovej špáry. Základy sme začaly vymeriavať 24.5.2016 a 7.8.2016 sme začaly murovať stratené debnenie. Prvý rad sme položili sami aby to bolo co nejpresnejšie a na ostatné rady tvárnic som už zorganizoval brigádu. Počasie vyšlo nádherné. V tejto fáze keď máte veľa chlapov na stavbe a viac organizujete ako robíte, treba zabezpečiť všetko čo komu pochybí vrátane dovoz cementu a štrku ak je málo tak nesmiete TERAZ zabudnúť na prechodky medzi stenami na odpad a elektriku.

murovanie DTčiek stratene debnenie stratene debnenie zakladov prechodky, zaklady

murovanie DTčiek stratene debnenie stratene debnenie zakladov prechodky, zaklady

Brigáda pokračuje, miešačka sa točí pálenka sa pije a betón sa leje. Za jeden deň sme 6 chlapi a jedna žena vymurovali a zaliali 2 rady DTčiek vrátane priečok.

murovanie DTčiek stratene debnenie stratene debnenie zakladov prechodky, zaklady

murovanie DTčiek stratene debnenie stratene debnenie zakladov prechodky, zaklady

Keď už je stratené debnenie vymurované do požadovanej výšky, môže sa priestor medzi nimi zasýpať zeminou vykopanou z pivnice a základovej špáry. Teraz je treba začať inštalovať odpadové rúry, vodovodné hadice LDPE v mojom prípade, elektrické káble aspoň chráničky do pripravených prechodiek. Na obrázkoch je jasne vidieť prechodky v múroch ale aj odvetranie pivnice. Teraz je čas aj kopať pivnicu a zeminu voziť a hutniť pod zbytok domu.

murovanie DTčiek stratene debnenie stratene debnenie zakladov prechodky, zaklady

murovanie DTčiek stratene debnenie stratene debnenie zakladov prechodky, zaklady

Rozvody pod platňou.Ku koncu leta som realizoval rozvody pod platňou podľa projektu, ale ten bol pre moje potreby nedostatočný a preto som tam dorábal viac vecí. Odpad som rozdelil na dva, jeden odpad zo záchodov do žumpy a druhý odpad zo sprchového kúta a vane do vsakovacej jamy. Zo základu domu preto vychádzajú dve rúry, ktoré keď bude kanalizácia spojím do jednej a pôjde to do kanalizácie. Dal som navyše aj jednu vodovodnú hadicu do studne aj s elektrickým káblom na čerpadlo aby užitková voda na záchody a sprchoavanie bola voda zo studne. Pridal som aj ďalšie dva elektrické káble na druhú stranu domu smerom do záhrady. Jeden kábel CYKY 5x6 do budúcej garáže a CYKY 5x4 na 400V zásuvku na fasádu aby sa dal napojiť cirkulár, zváračka alebo aj kosačka. Aj pivnica sa pomaličky vykopáva ako vidieť na poslednom obrázku.

rozvody pod platnou rozvody pod platnou elektricke rozvody pod platnou odpad pod platnou

Čo sa týka odpadových rúr, na odpad záchodov som použil DN125 a na odpad z vane a sprchových kútov som dal DN100. Najprv som to celé pospájal bez gumičiek a keď mi to všetko sedelo tak som tam dal gumičky. Gumičky je dobré natrieť indulonov, inak sa zbytočne natrápite. Dobrá rada nad zlato: Na odpad nikdy nedávajte 90° koleno ale vždy použite dve 45° kolená! 90° koleno sa používa len na odvetranie. Rúry sa najlepšie režú rozbrusovačkou a rezným kotúčom na oceľ. Treba v tom trochu praxe ale po štyroch odrezaných rúrach už budete rezať kolmé rezy a rez ešte dookola zbrúste flexou, aby na gumičku nenarážala hrana, ale šikmina. Mne osobne sa rúry najlepšie na seba nastrkovali aj rozpájali kývavým pohybom z jednej strany na druhú a nie krúživými pohybmi ako mi odporučili. Ak niekde použijete spätnú klapku, musí byť nad ňou revízna šachta, aby sa v prípade potreby dala opraviť.

odpad pod platnou vodovodna rura do studne rozvody pod platnou kopanie, pivnica

Vykopanie a betónovanie podlahy pivnice.Po vykopaní pivnice prišla na rad tá konštruktívnejšia časť roboty. Betónovanie podlahy. Najprv sme spravili tenkú 10cm podlahu z prostého betónu, aby sa spodok vyrovnal a aby kde bolo natavovať hydroizolačné asfaltové pásy.

vykopanie pivnice betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice

betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice pivnica

Po zabetónovaní podlahy prostým betónom už bolo možné natavovať asfaltové pásy proti zemnej vlhkosti. Pri asfaltových pásoch sa nejedná o hydroizoláciu proti tlakovej vode ale slúžia len ako izolácia proti zemnej vlhkosti. Ak chcete mať úplne zaizolovanú pivnicu proti tlakovej vode musíte použiť skutočnú hydroizoláciu a takúto funkciu spĺňajú len bazénové systémy. Asfaltové pásy sa natavujú na suchý betón bez prachu.

vykopanie pivnice betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice

Po natavení asfaltových pásov (podľa projektu v dvoch vrstvách ;-D ) som zavŕtal do steny pivnice diery o priemere 12mm kde som nabil roxory namočené do betónu, vo výške 5cm nad podlahu tak aby boli približne v polke ďalšej betónovej vrstvy. K týmto roxorom som priviazal aj kari sieť S okami 15x15cm a priemerom 6mm. Kari sieť som dával na betónové dlazdice zamkovej dlazby, pretože ich hrúbka zodpovedala výške akú som potreboval aby kari sieť bola tiež v polke betónovej vrstvy. Pivnicu som nejak zvlášť neizoloval, nakoľko môžete izolovať pivnicu ako chcete a vraziť do toho veľa peňazí, a aj tak si tá voda niekade cestičku pretlačí. Možno nie hneď ale časom tie izolacie povolia. Preto som zvolil ďaleko efektívnejší spôsob a to taký, že ak mi bude do pivnice zatekať, vykopem pri dome hlbšiu jamu ako je pivnica a buď voda ktorá vtekčie do tejto jamy stečie sama do nišších vrstiev zeminy (pretože drenážna jama je hlbšia ako spodok pivnice) a tam sa vsiakne do nišších vrstiev podložia (Presne ako boli robené drenážne jamy na poliach.), alebo strčím do nej čerpadlo, ktoré sa bude automaticky zapínať pri určitej hladine tak, aby hladina nikdy nedosiahla spodok pivnice. Je to ďaleko efektívnejší spôsob aj menej roboty a kopania. Pri tomto spôsobe vykopete jednu, nanajvyš dve jamy (jednu na každej vonkajšej strane pivnice) so skružami 80cm. Tieto drenážne jamy všetkú vodu stiahnu. Pri bazénovom systéme musíte do spomínanej hĺbky obkopať celú pivnicu, nataviť na steny pivnice lepenku alebo iný materiál atď...

vykopanie pivnice kari siet betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice

No a po dokončení betónovania prišiel pozrieť aj stavebný dozor ;-D ako ukazuje posledný obrázok. V skutočnosti stavbný dozor tam byť samozrejme nemusí.

vykopanie pivnice betonovanie podlahy pivnice betonovanie podlahy pivnice stavebny dozor

Betónový strop na pivnici.Po zaliatí betónovej podlahy na pivnici sme už pristúpili k betónovaniu stropu pivnice. Nosníky a betónové stropné vložky som objednal cez stavebniny u firmy Premac, kde vypočítali počet miniek aj nosníkov. Strop mal rozlohu 15m2 a strop ma stál 270e. Je to celkom veľa ale robota s ním je jednoduchá. Jeden nosník vážil 30kg a mal dĺžku 320mm, takže založenie nebol problém pre dvoch chlapov. Poukladali sme to za 2hodinky a potom sa už len betónovalo. Nosníky sme dávali na vzdialenosť krajných miniek (stropných vložiek). Na kraje sa dávajú také minky, ktoré majú jeden kraj zaliaty betónom, aby pri zalievaní nadbetónu nevtekal do miniek. Na obrázku sú zobrazené minky aj správne aj nesprávne, lebo na palete sú ukladané krajné vložky rovnomerne a museli sme sa ku nim najprv dostať tak na založenie nosníkov postačili aj "deravé" minky, ale neskôr sme ich vymenili ako je vidieť na obrázku. Na stránke výrobcov stropov nájdete návod, v ktorom je mimo iného napísané aj kolko podperných stojok má byť na danú vzdialenosť použitých. Svetlá šírka pivnice je presne 3m, nosníky presahujú na každú stranu 10cm a dal som podľa návodu jednu stojku do stredu nosníkov. Postup bol taký ze sme dali 2 prázdne nosníky, doniesli 2 minky, jednu na jednu stranu a druhú na druhú stranu, takto sme založili všetky nosníky. Potom sme stredom pivnice pod strop dali rovnako dlhý hranol 10x10cm a podopreli sme ho štyrmi stojkami zhruba meter od seba. Nastavili predpetie nosníkov cca 2cm na danú dĺžku a až teraz sme začali ukladať minky po celom strope.

betonovy strop betonove nosniky betonovy strop pivnice betonovy strop

Po založení stropu sme ešte v ten istý deň zadebnili obvod stropu pivnice a začali zalievať betónom. Do nadbetónu som nedával žiadnu kari sieť, nakoľko na tento strop ešte pôjde 15cm hrubá železobetónová platňa.

betonovy strop pivnice betonovy strop pivnice nadbeton betonovy strop pivnice nadbeton betonovy strop nadbeton

Betón ktorý nám zvýšil sme použili na zabetónovanie podesty.

podesta pivnice podesta pivnice podesta pivnice podesta pivnice

Betónovanie základovej dosky - podkladový betón.Po zabetónovaní stropu pivnice sme sa už konečne mohli pustiť do betónovania základovej dosky (podkladový betón). Ako to už chodí, aj tu sme týždeň pripravovali základy na betónovanie a potom sa to za dve hodinky zabetónovalo. Príprava nám trom (ja, otec a manželka) trvala 5 dní (myslím tým 5 poobedí keď sme prišli z roboty) od 15.9.2015 do 20.9.2015. Keď už som mal všetky rozvody spravené, opsypali sme ich zeminou z výkopu a po 20cm vrstvách sme to zhutňovali. Zeminu sme zasýpali a udusali ručne, do výšky 2cm pod výšku debniacich tvárnic. Pokiaľ budete mať základovú dosku samonosnú, to znamená že v nej bude oceľová výstuž (kari sieť) nie je potrebné pod platňu nasýpať štrk. Dokonca môžete v prípade potreby pivnice neskôr spraviť otvor v DTčkach a zeminu odkopať ako ak v mojom prípade. Preto kupovať a zasýpať to štrkom je zbytočné. Ja som to mal pôvodne v projekte vysypať štrkom a podkladový prostý betón (bez výstužnej ocele) naliať medzi debniace tvárnice nie až na ne, ale po rozhovore so stavebným dozorom a statikom mi odporučili aby som to zalial až na DTčka, vystužil to kari sieťou 15x15cm priemer 5mm (dal som 6mm), a ak to budem chcieť podpivničiť, tak v budúcnosti môžem zeminu odkopať preč a podkladová platňa bude držať. Na zhutnenú zeminu sme poukladali 2cm tvrdený polystyrén (fasádny, styrodur je zbytočne drahý) na polystyrén som poukladal betónové dlaždice zamkovej dlažby, aby pri zalievaní betónom bola v správnej výške, keďže kocka má hrúbku 6cm tak je výstužná oceľ v správnej výške pri hrúbke platni 15cm. V podstate tam kde by sa mala betónová doska prehýbať, tam sa bude betón rozťahovať a treba ho tam vystužiť. To znamená, že betónovú platňa medzi stenami treba vystužiť pri spodku a zase balkón vám bude odvýsať a treba ho vystužiť hlavne v horných vrstvách platne. Oceľovú výstuž vždy treba dať aspoň 3cm do betónu kôli korózii. Železo betón je pevný v tlaku aj ťahu a je to výborný stavebný materiál, ale z dlhodobého hľadiska má železobétón obrovskú slabinu a tou je železo. Po čase a hlavne ak máte železo vo vlhkom betóne vám začne železo hrdzavieť a pri korózii zväčšuje svoj objem. Betón tak začína praskať až sa úplne oddelí od pôvodného betónu. Nasledujúce obrázky už zobrazujú prípravu pred betónovaním základovej dosky.

strk pod zakladovou platnou udusana zemina pod zakladovou platnou zhutnena zemina pod zakladovou platnou zhutnena zemina pod zakladovou platnou

Kari siťe treba nechať presahovať cez seba aspoň o jedno oko a zviazať viazacím drôtom. Roxory ktoré trčia z DTčiek treba zahnúť do platne. Treba zabezpečiť aby pri betónovaní kari sieť bola v správnej výške, ja som to dosiahol betónovými kockami zamkovej dlažby. Po kockách poukladaných na polystyréno možete beproblémov chodiť, ak máte udusanú zeminu do roviny polystyrén vám nikde nepraskne. Mne na celom dome nepraskol ani jeden polystyrén. Polystyrén samozrejme nedávajte na DTčka ani na žiadny nosný betón!!! len medzi ne. V tejto fáze je aj posledná možnosť nastaviť výšku hrdla odpadových rúr tak aby ten rozšírený koniec rúry trčal tak 2cm nad budúcu plaťnu. Ešte tam pôjde podlaha 12cm ale rúra sa potom nadpojí podľa potreby. Ak necháte odpadovú rúru zbytočne dlhú, budete ju musieť odrezať, a nebude sa vám dať dobre nadpojiť keďže jej odrežete to hrubšie hrdlo.

polysturen, zakladova platna polysturen, zakladova platna armatura, kari sieť armatura, kari sieť

Posledný úkon pred betónováním je samotné debnenie. Výšku debnenia dávajte presne do výšky buducej platne, V mojom prípade 15cm nad DTčka. Dosky dávajte do jednej výšky od jedného bodu pomocou hadicovej vodováhy, alebo lepšie nivelačného prístroja. V žiadnom prípade nemerajte výšku od strateného debnenia, nakoľko toto nemusí byť po celom obvode domu v rovnakej výške.

polysturen, zakladova platna polysturen, zakladova platna armatura, kari sieť armatura, kari sieť

Samotné betónovanie už prebiehalo bez problémov. Transportbetón som objednal u firmy MRA z Vlkanovej. Šofér veľmi ochotný a dobrý šofér nakoľko z inej firmy chlap šomral že sa mu tam nedá zacuvať atď... ale tento tam cúvol s ešte väčším 10 kubíkovym domiešavačom úplne bez problémov. V projekte bola napísaná pevnosť betónu na platňu C12/15(B15) ja som použil betón C20/25(B25) bol iba o 6euro drahší na kubík. Štrk do betónu použili lomový andezit (nie dolomit, dolomit sa rozpadá), nakoľko vymývaný štrk je drahší a oni používajú aj na stavbu dialnic a majú lepšie výsledky ako s vymývaným čo mi potvrdil aj nezavislý chlap, ktorý robí v oblasti skúšobníctva tvrdosti betónov. Statik ani stavebný dozor neriešili betóny, nakoľko betón svojou tvrdosťou vysoko prevyšuje pevnosť tehly alebo pórobetónu, takže im to bolo jedno.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne

S chlapmi sme to roztiahli za hodinku. Objednal som o 1 kubík viacej ako mi vyšlo výpočtom ale aj tak nám jeden necelý kubík chýbal tak sme to domiešali miešačkou. Ale za 2 hodinky to bolo celé zabetónované. Keď chlapi odyšli tak som hneď chytil vapku a začal som betón polievať, lebo tieto betóny vyššej pevnosti tvrdnú rýchlejšie a keď prídete ráno betón už bude zaschnutý a popraskaný. Takže poliať to treba hned hodinku po zabetónovaní. Vapka je na to výborná, nakoľko sa s ňou dá striekať do vzduchu nad betón ako rozprašovačom a betón sa tak nevymíva. Na druhý deň na obed som to polial už jemne hadicou bez silného prúdu a tretí deň som to polial už hadicou riadnym prúdom a potom som to polieval už hocijako. Najdôležitejšie sú prvé tri dni. Ak vám betón nepraskne prvé dni tak už potom nepraskne. A bol to dobre zvolený postup, žiadne trhliny v betóne ani pavučinové (vznikajú keď je riedky betón) ani iné, skrátka ukážkový betón.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

Kým sme čakali na zatvrdnutie betónovej platne, tak sme zatial zateplili meter hlboko do zeme sokel 2cm hrubým polystyrénom podľa projektu a založili na tento polystyrén do okola celého domu nopovú fóliu. Osadili sme ukončovaciu lištu na nopovú foliu a manželka zatial natrela platňu penetračným náterom. Neskôr sa ukázal tento krok ako škodný. Asfaltový penetračný náter je výborný na drevo vtedy tie asfaltové pásy na takto natretom dreve naozaj držia ako sa patrí, ale na betón to nedávajte. Oni píšu na plechovke že sa hlboko vsiakne do betónu, čo nie je pravda nevsiakne sa vôbec a odlupí sa od betónu ako nič a to sme to natierali na nezaprášenú suchú platňu. V pivnici sme natavovali pásy na suchý čistý betón a tie pasy odtiaľ neodtrhnú ani dvaja chlapi ale keď natavíte pásy na penetračný náter tak odtrhnete tento pás od betónu ľahúčko. Penetrák ostal na asfaltovom páse a ostane čistý betón, takže penetráčný náter odporúčam natrieť len okolo odpadových rúr keď už sú asfaltofé pásy natavené alebo na drevený podklad.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne

Asfaltové pásy som natavoval v dvoch vrstvách po celej ploche presne podľa projektu.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

Osadenie vodomernej šachty a prípojka vody do studne.Pred osadením vodomernej šachty sme najprv vykopali 1,1m hlbokú špáru ku studni, kde sme dali vopred pripravenú vodovodnú LDPE hadicu DN32 10bar (je ohybnejšia ako HDPE) a kábel CYSY 5x2,5 na čerpadlo. V tomto období nám už pršalo každý drý deň a robili sme viac menej už všetko v blate. Tento rok bol na dažďové zrážky mimoriadne výdatný.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

3.10.2016 sme sa pustili do osadenia vodomernej šachty. Vodomernú šachtu som kúpil zváranú z plastu za 180eur s priemerom 1m a výškou 1,3m s tým že 30cm je užšie hrdlo a 1m je samotná široká časť. Šachta váži cca 40kg a dvaja to osadia úplne jednoducho. Najprv sme vykopali jamu s 1,2x1,2m (v našom prípade ešte trochu viac, lebo išla akurát tade susedova kanalizácia) hlbokú 1,3m kde sme 10cm hrubou vrstvou štrku podsypali celú jamu a zarovnali podľa vodováhy. Na túto vrstvu sme osadili vodomernú šachtu. Vodomernú šachtu som nebetónoval ani betonový prstenec okolo spodku som nedával. Len som ju obsypal zeminou bez skál aby sa v prípade poškodenia alebo potreby dala jednoducho vymeniť za druhú a nie rozbíjať týždeň betón.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

Do vodomernej šachty sme priviedli LDPE DN32 10bar hadicu vedúcu až do domu. Vo vodomernej šachte som ju odrezal tak aby sa dala osadiť vodomerná zostava. Hadica sa mi najlepšie rezala pilkou na železo.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

Po napojení hadice sme začali zasýpať hadicu zeminou a po 20cm vrstve sme dali na túto zeminu elektrikársku červenú fóliu (mám jej veľa tak som všade dával tú), ktorú sme zasypali až po vrch.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

Dobetónovanie vchodu.15.10.2016 ešte pred začatím prvých mrazov som potreboval dobetónovať vchod. Doviezol som z potoka za vozík skál vymeral a odkopal základovú špáru a zalial betónom. Tu sa mi zase osvedčila nopová fólia ktorú som po odkopaní odrezala a betón bol pod ňou úplne čistý. Na spoj som zavŕtal a zabetónoval niekoľko roxorov. Spodok špáry som vyplnil skalami. Vyznačil som výšky tak aby mi po domurovaní DTčkami vyšla betónová platňa 10cm nad platňo domu, pretože na dom pôjde ešte 12cm Podlahového betónu ale na vchod už pôjde len nejaká dlažba.A už sa betónovalo.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

Vymurovali sme dva rady DTčiek. Vchod sme zasypali a udusali zeminou a už sa zabetónovala len platňa, ktorá je o 10cm vyšia ako platňa na dome. A veru o dva dni už mrzlo -6. Našťastie som dal do betónu nemrznúcu zmes do -10°.

zalievanie podkladoveho betonu betonovanie zakladovej platne zalievanie podkladoveho betonu podkladovy beton, zakladnova platna

Už sme len natavili kým ešte nesnežilo dve vrstvy asfaltových pásov na základovú platňu domu. A to boli všetky práce tohto roku na domu. Všetky tieto práce ručné kopanie základov, pivnice, prípojok, murovanie DTčiek atď... sme spravili traja ja, manželka a môj otec od 31.5.2016 do 31.10.2016 t.j. 5 mesiacov a to mi zostalo ešte 9 dní dovolenky na vianočné prázdniny. Výnimka bola jedna brigáda 7.8.2016. Zvyšné práce už budeme robiť v roku 2017, a postup sa budem snažiť zverejňovať.Tak nesedte za počítačom a robte niečo!

KONIEC 1.ROKU - 1.ČASTI.Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:

Otec Milan a stavebný dozor

Manželka Miňa

a ja

stavbar 1 stavbar 2 stavbar 3

Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.

Prejsť na:
Stavba rodinného domu 2.rok - časť 2.